Diaconaat

Praktische Diaconale hulpverlening

Ook in deze tijd is diaconaat nodig, zowel op financiëel als op immateriëel vlak, in de vorm van hulp aan eenzamen, gezinnen waar de moeder uitvalt door ziekte, bejaarden, minder validen, langdurig zieken of jongeren in crisissituaties. De Praktische Diaconale Hulpverlening (PDH) probeert met behulp van gemeenteleden en in nauwe samenwerking met de diaconie deze nood in eigen gemeente enigszins te lenigen. In het reglement voor de PDH is opgenomen om welke hulp het gaat.
Er is een aantal coördinatoren benoemd, die tevens als meldpunt dienen.

Dhr. M. Veenema
0637180319
Mevr. J. Aarnoudse-Hogendoorn
0634828367

U kunt tevens contact opnemen via pdh@cgkalphen.nl.

Stichting Vervoer
Vanuit de diaconie en in samenwerking met de PDH is de Stichting Vervoer opgericht om middelen te verzamelen en beschikbaar te stellen om gemeenteleden te vervoeren. Meer informatie over doelgroep en werkwijze staat vermeld in het reglement van de Stichting Vervoer. Giften zijn welkom op rekeningnummer NL76RABO0104860731 ten name van Stichting Vervoer te Boskoop.

Het jaarverslag van de Stichting kunt u hier vinden.